انواع چایی

  • f80b3624-d174-4619-965a-a68b62d295c6
  • 9aad79b8-e79c-4055-bc7a-48401d927849

انواع چایی

225چای ساده
226چای لیمو

229چای زعفران
230چای دارچین

227چای ترش
226چای سبز

چای ساده 7000 تومان
چای زعفران 9000 تومان
چای لیمو 8000 تومان
چای دارچین 8000 تومان
چای سبز 8000 تومان
چای ترش 8000 تومان
چای ماسالا 12000 تومان