کیک و دسر

  • 2c7954d8-56e1-4f22-96f8-be8eb46498ee

کیک و دسر

241کیک شکلاتی
242موس شکلات موز

240چیز کیک

239تیرامیسو

243کیک بستنی

کیکی شکلات 14000 تومان
چیز کیک 12000تومان
تیرامیسو 17000 تومان
کیک بستنی مخصوص 25000 تومان