استیک گوشت

34

بشقاب مخصوص میلان

SAR3 استیک مخصوص فیله